Hystad Nature Reserve / Hystad naturreservat

Hystad naturreservat ble opprettet i 1984. Formålet med vernet var å ta vare på en frodig og variert edelløvskog med et utvalg av ulike svartorskoger. Det er flere typer svartorskog i Hystad naturreservat. Svartorsumpskog dominerer i de lavereliggende områdene, i partier med høy grunnvannsstand. I lia i vest (Varhaugsuro og deromkring) er dreneringen mye bedre, og der finner vi svartor-askeskog. Langs sjøkanten ut mot Langenuen finner vi en tredje type: svartorstrandskog. Den er tydelig påvirket av saltvann, og har innslag av plantearter vi ellers finner langs sjøen, slike som klourt, strandvindel og tangmelde. Svartorstrandskogen er en truet vegetasjonstype i Norge, og den er presset også i Hystadmarkjo. En del svartorstrandskog ble ødelagt da grusvegen forbi Apalvikjo ble anlagt, og dessuten i Sævarhagsvikjo da småbåthavna ble bygget. Hystadmarkjo er en av perlene i norsk natur, men dessverre er den stadig under press. Blant annet er det noen som ønsker å lage en rundløype med sti langs foten av Varhaugsuro, i den mest sårbare delen av naturreservatet. Her er jordsmonnet vått, og derfor svært utsatt for slitasje. Her finner vi også noen av de mest sjeldne planteartene i naturreservatet, slike som skogbingel og skogfredløs. En sti her vil være ødeleggende for de flotte naturverdiene i Hystadmarkjo. La oss heller bruke den rundløypa vi allerede har, med opparbeidet grusveg fra parkeringsplassen ved Storhaug, ned til Straumen, og videre til Mjelkevikjo og Sævarhagsvikjo. Derifra er det fin og lite trafikkert vei opp til hovedveien, og man kan gå videre sørover på fortau og gangsti til Storhaugvegen og parkeringsplassen ved Lierstøl, der mange begynner turen. La oss slå ring om den flotte Hystadmarkjo!