Erodert strandeng

I Mjelkevikjo har det tidligere vært større strandenger enn i dag; det er bare fragmenter igjen. Fra landsida har skogen ekspandert utover, og fra sjøsida har stranderosjon gjort strandengene betydelig mindre. Omfanget av stranderosjon har variert mye. I 1930-årene var det betydelig stranderosjon, spesielt i Sævarhagsvikjo, men den ble siden mindre. De siste årene ser det ut som om den har tiltatt igjen, og strandengene går tilbake i areal. Dvergålegras kan ha forsvunnet av samme årsak.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *