Lav på Utgarden

Karmøy Folkehøgskule, tildligere Utgarden folkehøgskule, har en fin park med mange store, flotte trær. Slike gamle trær huser ofte mange epifytter i form av moser og lav. I botaniske kretser har lavepifyttene på Utgarden lenge vært kjent. Det skyldes at flere botanikere har gjort innsamlinger herifra, bl.a de svenske botanikerne Degelius, som samlet lav på Utgarden i 1935, og Hasselrot, som samlet lav samme sted i 1942. Vi vet ikke hvorfor de to botanikerne var på Utgarden i 1935 og 1942, men lavene de samlet er omtalt i den internasjonale litteraturen og ligger som belegg i universitetsherbariene.

I juni 2012 hadde Norsk Botanisk Forening sitt nasjonale årsmøte på Utgarden, og botanikere fra lokalforeningene over hele landet var samlet til møte og ekskursjoner på Karmøy. Jeg representerte Vestlandsavdelingen i NBF, og benyttet anledningen til å sjekke om det kunne være mulig å finne igjen noen av de lavene som hadde vært registrert fra Utgarden tidligere. Og det var det! Et utvalg av disse er vist i galleriet.